درویش و گل

درویشی را دیدند هنگام بهار سر به اندیشه فرو برده،او را گفتند:ای درویش فصل نو بهار است سر بردار تا گل بینی. گفت:ای جوانمرد،سر را فرو بر تا آفریدگار گل را ببینی !!

تعداد دفعات بازدید: 1862