حرف خر

روزی یکی از همسایگان ملانصرالدین آمد و خواست که خر ملا را به امانت بگیرد. ملانصرالدین گفت: متاسفانه خرم خانه نیست. در همین حین خر ملا شروع به عرعر کرد. مرد همسایه گفت: اما صدای خرت که از توی خانه می آید؟!! ملا عصبانی شد و گفت: مرد حسابی تو حرف من ریش سفید را قبول نمی کنی اما حرف این خر نادان را قبول می کنی!!

تعداد دفعات بازدید: 1159