ملای زبان دراز

درویشی پیش ملانصرالدین رفت و ادعای کرامت کرد و گفت: من می توانم کاری کنم که لال مادر زاد مانند بلبل به زبان بیاید. ملانصرالدین گفت: ای درویش! اگر می خواهی من به کرامت تو ایمان بیاورم کاری کن که زبان زن من بند بیاید تا دستت را ببوسم و یک عمر مرید و ثناگوی تو باشم.

تعداد دفعات بازدید: 436