خاصیت زر

گویند پادشاهی پیرمردی را دید که با گستاخی و بی پروایی از فراز نهری می پرد و جوانی برنا از این کار ناتوان است.در شگفت شد و او را به حضور خواست و علت را از او جویا شد.معلوم گشت که پیرمرد هزار دینار زر بر کمر دارد و زرها به او چنین قوت قلبی داده اند

تعداد دفعات بازدید: 1426