مزد سر کچل

روزی ملانصرالدین پیش سلمانی رفت و سر کچلش را اصلاح کرد و مزد معمول را پرداخت. سلمانی پرسید: چرا مزد مرا نمی دهی؟ ملانصرالدین گفت: مگر نمی بینی نصف سر من اصلاح شده خدایی است. من دو دفعه که اصلاح کنم برابر است با یک دفعه اصلاح دیگران. پس من دفعه قبل پول دو اصلاح را داده ام.

تعداد دفعات بازدید: 508