زرنگی ملانصرالدین

روزی مردی که با ملا زیاد میانه خوبی نداشت خر ملا را به امانت خواست. ملا گفت: باید از خودش بپرسم. او رفت و بعد از مدتی برگشت و گفت: خرم راضی نیست. او می گوید مرا به این شخص نده، زیرا هم مرا می زند و هم به صاحبم ناسزا می گوید.

تعداد دفعات بازدید: 394