بی عقلی ملا

از ملانصرالدین پرسیدند: چند ساله بودی که زن گرفتی؟ ملانصرالدین جواب داد: یادم نیست، چون هنوز عاقل نشده بودم و چیزی نمی فهمیدم.

تعداد دفعات بازدید: 461