پاداش مناسب

ملانصرالدین خرش را گم کرد و هر چه گشت او را پیدا نکرد. در شهر جار زد که هر کس خر مرا پیدا کرد خر را با جل و افسارش به او می دهم. گفتند: ملا اگر خرت را با جل و افسارش ببخشی، دیگر پیدا شدنش چه فایده دارد؟ ملانصرالدین گفت: آخر شما نمی دانید وقتی آدم گمشده اش را پیدا می کند، چه کیفی دارد.

تعداد دفعات بازدید: 618