دوای دردها

مادر ملا مریض شده بود. ملا طبیبی را بالای سر او آورد. طبیب گفت: دوای این زن فقط شوهر کردن است. مادر ملا رو به پسرش کرد و گفت: به به! عجب طبیب با شعوری!

تعداد دفعات بازدید: 860