خر و پف

یک شب عیال ملا به او گفت: ملا چرا در خواب اینقدر خر و پف می کنی؟ ملانصرالدین جواب داد: زن چرا دروغ می گویی؟ دفعه پیش هم که همین حرف را زدی من دو شب تا صبح نخوابیدم، دیدم خر و پف نمی کنم.

تعداد دفعات بازدید: 522