طبابت ملانصرالدین

روزی ملانصرالدین ادعا کرد که می تواند هرمرضی را شفا دهد . از قضا پیرزنی که بچه موشی خورده بود ، آوردند پیش او و گفتند : ملا جان ! چه کار کنیم تا بچه موش از گلوی این پیرزن بیرون بیاید ؟ ملانصرالدین گفت : این که معلوم است ! یک بچه گربه را در یک لیوان آب جوش حل کنید و بریزید توی حلقش و دیگر کارتان نباشد . بچه موش بلادرنگ از حلقومش بیرون می پرد !!

تعداد دفعات بازدید: 431