بهترین نعمت

ملا در گرمای تابستان داشت فالوده می خورد. شخصی پرسید: چه می خوری؟ گفت: حمام. طرف پرسید: یعنی چه؟ ملا گفت: شنیده ام حمام بهترین نعمت خداست.

تعداد دفعات بازدید: 447