سن ملا و برادرش

آشنایی از ملانصرالدین پرسید : جناب ملا ! با برادرت چند سال اختلاف سنی داری ؟ جواب داد : هیچی . - پس دو قلو هستید ؟ ملانصرالدین باز هم جواب داد : نه ! اما سال پیش مادرم گفت : که برادرم یک سال از من بزرگتر است با یان حساب امسال هر دو همسن هستیم .

تعداد دفعات بازدید: 417