حمام رفتن بهلول و هارون

روزی خلیفه هارون الرشید باتفاق بهلول به حمام رفت . خلیفه از روی شوخی از بهلول سئوال کرد : اگر من غلام بودم ، چند ارزش داشتم ؟ بهلول جواب داد : پنجاه دینار . خلیفه غضبناک شده و گفت : دیوانه ، فغقط لنگی که بخود بسته ام پنجاه دینار ارزش دارد . بهلول جواب داد : من هم فقط لنگ را قیمت کردم ، وگرنه خلیفه ارزشی ندارد !!

تعداد دفعات بازدید: 5470