جاهل و دانا

جاهلی که روی حسادت از مرد فاضلی کینه به دل گرفته بود ، در راه جلو وی را گرفته و گفت : بخدا قسم اگر یک سخن زشت به من بگویی ، به جای آن ده سخن زشت و ناگوار نثارت میکنم. مرد فاضل با گونه ای متبسم و خونسرد گفت : برعکس اگر شما ده سخن زشت نثار من کنی ، از من حتی یک سخن زشت و بد نخواهی شنید دوست عزیز. آن مرد شرمنده شد و راه خود را پیش گرفت و رفت.

تعداد دفعات بازدید: 758