صاحب با وفا

روزی ملانصرالدین کیسه بزرگی کول کرده بود و سوار بر خر داشت از بازار به خانه بر می گشت. یکی از دوستان به ملا رسید و گفت: جناب ملا! چرا کیسه را نمی گذاری جلویت و خودت را بیخودی خسته می کنی؟ ملانصرالدین جواب داد: این طوری خرم کمتر خسته می شود چون من کیسه را می برم و خر هم من را می برد.

تعداد دفعات بازدید: 570