همسایه فضول

روزی از نوادر روزگار، ملانصرالدین می خواست باغی بخرد. صاحب باغ مجاور هم آمده بود و مرتب از آب و هوا و لطف و صفای باغ تعریف می کرد. ملانصرالدین گفت: تو که این همه تعریف و تمجید می کنی، چرا بزرگترین عیب باغ را نمی گویی؟!! همسایه پرسید: عیبش چیست؟ گفت: همسایه فضول.

تعداد دفعات بازدید: 490