صدای پا

زن ملانصرالدین از او پرسید: ملا! دزد چطوری به خانه آدم می آید. ملانصرالدین گفت: طوری می یاد که صدای پایش شنیده نشود. یک شب زن ملانصرالدین خوابش نبرد. ملا را بیدار کرد. ملا از خواب بیدار شد و گفت: چه خبرت؟ زن ملا گفت: فکر می کنم که دزد آمده باشد. ملا گفت: از کجا فهمیدی؟ زن گفت: از آنجا که هر چه گوش می کنم صدای پایی نمی شنوم.

تعداد دفعات بازدید: 478