القاب مزاحم

یک شب ملانصرالدین دیر به خانه آمد. عیالش از روی ناراحتی در را به رویش باز نکرد. ملا هر چه گشت جایی برای خوابیدن پیدا نکرد. به ناچار نیمه های شب به سمت کاروانسرای شهر رفت و در زد. صاحب کاروانسرا گفت: کیه؟ ملانصرالدین جواب داد: حضرت اجل، عالی اعظم، اکرم حاجی، ملانصرالدین، عالم شهر، قاضی محترم این شهر نزول اجلال فرموده اند. صاحب کاروانسرا از همان پشت در جواب داد: خیلی ببخشید ما برای اینهمه آدم جا نداریم.

تعداد دفعات بازدید: 434