شام شب

روزی ملانصرالدین در خانه حاکم شهر برای صرف ناهار مهمان بود. پس از صرف غذا از او پرسیدند: جناب ملا! غذا چطور بود؟ ملا جواب داد: بسیار بد. حاکم ناراحت شد وقتی ملا فهمید حرف بدی زده است فوراً گفت: و اما علت بدی را نپرسیدید. غذا بی پشتوانه همیشه بد است اگر امیر بخواهند طعام او بر ما گوارا باشد تهیه شام امشب را هم باید ببینند.

تعداد دفعات بازدید: 354