قصاص قبل از جنایت

ملانصرالدین کوزه ای دست دخترش داد و کشیده ای به گوشش زد و گفت: برو سرچشمه آب بیاور. دختر بیچاره گریه کنان رفت. از ملانصرالدین پرسیدند: چرا طفل معصوم را بی خودی زدی؟ ملا گفت: او را زدم که کوزه را نشکند. چون بعد از شکستن کوزه، نتیجه ای عاید من نمی شود.

تعداد دفعات بازدید: 529