راز آفرینش

ملانصرالدین زمانی که پیر شد روزگار برایش سخت شد و دخل و خرجش با هم جور نمی شد. از او پرسیدند: ملا! راز آفرینش انسان چه بود؟ ملانصرالدین گفت: والا، تا آنجا که ما منظورش را فهمیدیم این بود که انسان باید روز و شب سگ دو بزند و از این و آن قرض بگیرد و بعد هم شب و روز جان بکند و قرضهایش را بدهد.

تعداد دفعات بازدید: 465