دعوای پشت بام

یک شب تابستانی، بین ملا و عیالش روی پشت بام دعوا شد. در حین دعوا ملا پایش سر خورد و از پشت بام افتاد روی زمین. همسایه ها که از صدای افتادن او بیدار شده بودند، به سراغش آمدند و ملا را به هوش آوردند. پرسیدند: جناب ملا! چطور این اتفاق افتاد؟ ملا گفت: هر کس می خواهد از ته و توی قضیه با خبر شود، با زنش روی پشت بام دعوا کند.

تعداد دفعات بازدید: 325