اره

یک روز یکی از دوستان ملا کاردی پیدا کرد و آورد پیش ملا و پرسید: این چیست؟ ملا جواب داد: این اره ای است که هنوز دندان در نیاورده است.

تعداد دفعات بازدید: 475