اثبات حماقت

یک شب ملانصرالدین در کتابی خواند که داشتن ریش بلند و سر کوچک نشانه حماقت مرد است.بلند شد و سمت آینه رفت و خودش را برانداز کرد . وقتی کله کوچک و ریش بلندش را در آینه دید با خودش گفت: از قرار معلوم من آدم احمقی هستم و باید خودم را از این حماقت نجات بدهم. به طرف شمع رفت و اضافه ریشش را روی شعله آن قرار گرفت. در یک آن ریش ملا آتش گرفت و تمام سر وصورت او را هم سوزاند. پس از مدتی که احوال ملا روبه راه شد سراغ همان کتاب رفت و در حاشیه آن مطلب نوشت :((کاملا صحیح است،چون در عمل تجربه شد و به اثبات رسد.))

تعداد دفعات بازدید: 565