عروسی همسایه

مردی پیش ملانصرالدین رفت و گفت: از قرار معلوم همسایه شما می خواهد بساط عروسی راه بیندازد. ملا جواب داد: به من چه! مرد گفت: شنیده ام که می خواهد یک سینی شیرینی هم برای شما بیاورد. ملا گفت: خوب در این صورت به تو چه!

تعداد دفعات بازدید: 499