همزاد ملا

روزی ملانصرالدین مرد غریبه ای را دید و به او سلام کرد. مرد غریبه از ملا پرسید: تو از کجا من را می شناسی؟ ملانصرالدین سرس تکان داد و گفت: تو را جایی ندیده ام، اما عمامه و قبایت شبیه عمامه و قبای من است خیال کردم خودم هستم.

تعداد دفعات بازدید: 430