ملای محتاج

دو نفر کیسه پولی پیدا کردند و سر آن حرفشان شد. پیش ملانصرالدین رفتند و گفتند: ملا جان، تو از ما دو نفر داناتری، تو بین ما قضاوت کن و این پولها را بین ما تقسیم کن. ملا گفت: اگر من خواستم پولها را تقسیم کنم، قسم می خورید که روی حرف من حرفی نزنید؟ آن دو مرد گفتند: بله قسم می خوریم. ملانصرالدین کیسه پول را برداشت و گفت: فعلا?من بیشتر از شما دو نفر به این پول احتیاج دارم، هر وقت احتیاجم رفع شد خبرتان می کنم تا بیایید آن را به طور مساوی تقسیم کنم.

تعداد دفعات بازدید: 348