کشتی

ملانصرالدین با کشتی مسافرت می کرد. روزی در بین راه، دریا طوفانی شد و کشتی تکانهای شدیدی می خورد و داشت غرق می شد. ملوانان به روی دکل ها رفتند که بادبانها را پایین بیاورند. ملانصرالدین فریاد زد: ته این کشتی تکان می خورد، شما می خواهید سرش را نگه دارید.

تعداد دفعات بازدید: 481