حرف مرد

از ملانصرالدین پرسیدند: چند سال داری؟ ملا جواب داد: چهل سال. ده سال بعد دوباره همین سوال را از ملا کردند و باز ملا جواب داد: چهل سال. گفتند: ده سال پیش هم همین حرف را زدی؟ ملانصرالدین گفت: مگر نمی دانید حرف مرد یکی است. شما اگر بیست سال دیگر هم از من بپرسید باز همین جواب را می دهم.

تعداد دفعات بازدید: 539