غذای چرب

یک شب ملا از عیالش پرسید: امشب برای پلو چی لازم داری؟ گفت: نیم من برنج و یک من روغن.ملانصرالدین گفت: یک من روغن برای نیم من برنج؟ زن گفت: پلویی که در کار نیست، پس اقلا بگذار چربیش زیاد باشد.

تعداد دفعات بازدید: 400