ماهی های با نمک

از ملانصرالدین پرسیدند: چرا اینقدر آب دریا شور است؟ ملانصرالدین جواب داد: مگر تا به حال ماهی نخورده اید تا ببینید چقدر شور است. چند تا از این ماهی ها کافیست تا دریایی را شور کند.

تعداد دفعات بازدید: 460