خوراک ملا

روزی از ملانصرالدین پرسیدند : ملا تا حالا چیزی از خودت اختراع کرده ای؟ ملا با غرور سرش را بلند کرد و گفت: بله ، خوراک نان و برف را من اختراع کرده ام اما با تمام محسنات آن، خودم هم ازآن خوشم نمی آید. طالع بینی ملا روزی مردی از ملا نصرالدین پرسید: بگو ببینم ملا ، تو در چه برجی به دنیا آمده ای؟ ملا گفت: در برج گوسفند . مرد با تعجب گفت : ما در بین برج فلکی برج بره را شنیده بودیماما تا حالا برج گوسفند را نه!! ملانصرالدین گفت : ده سال پیش که طالع خودم را دیدم در برج بره بود، اما تا حالا لابد آن بره یک گوسفند درست و حسابی شده است .

تعداد دفعات بازدید: 456