زن شناگر

ملا دو تا زن داشت. یک روز زن ها دوتایی پیش ملا آمدند و پرسیدند: کدام یک از ما را بیشتر دوست داری؟ملا که خیلی سعی داشت هر دو را راضی نگه دارد و باعث رنجش هیچ کدام از آنها نشود، گفت: من هر دوی شما را به یک اندازه دوست دارم. زن ها قانع نشدند و سوال خود را تکرار کردند. زن جوان گفت: مثلا? اگر ما دو نفر سوار قایقی باشیم و قایق در رودخانه غرق بشود، تو اول کدام یکی از ما را نجات می دهی؟ ملا هر چه فکر کرد، جوابی پیدا نکرد. چون تعلق خاطر بیشتری نسبت به زن جوانترش داشت، رو به زن اولش کرد و گفت: به نظرم تو کمی شنا بلد باشی!

تعداد دفعات بازدید: 449