خودت می دانی

روزی فک و فامیل ملانصرالدین را گول زدند و برایش زنی گرفتند که از زشتی رو دست نداشت. فردای عروسی وقتی ملانصرالدین می خواست از خانه خارج شود زنش گفت: ملا جان، کاش قبل از رفتنت به من یاد می دادی که با فک و فامیلت چه طور رفتار کنم، به کی کار داشته باشم و به کی کاری نداشته باشم. ملانصرالدین جواب داد: تو فقط به من کاری نداشته باش، بقیه را خودت می دانی.

تعداد دفعات بازدید: 427