عمامه سواد دار

مرد بی سوادی رفت پیش ملانصرالدین و نوشته بد خطی را جلو او گذاشت و گفت: جناب ملا! لطفا این نامه را برای من بخوانید. ملا نگاهی به نوشته انداخت و وقتی دید که با چه خط خرچنگ قورباغه ای نوشته شده است، رو کرد به مرد و گفت: تو که سواد نداری چرا عمامه ای به این بزرگی سرت می گذاری؟ ملا بلافاصله عمامه اش را از سرش برداشت و روی سر مرد گذاشت و گفت: اگر عمامه سواد می آورد، بفرما خودت بخوان.

تعداد دفعات بازدید: 407