مهمان کودن

یک شب ملا مهمان داشت. نصف شب مهمان احساس کرد که باید برای قضای حاجت بیرون برود. وقتی ملا را بیدار دید، گفت: ملا، چراغ در سمت چپ تو قرار دارد، پاشو آن را به من بده تا روشن کنم.ملا گفت: عجب کودنی هستی. توی این تاریکی من از کجا بفهمم سمت چپم کجاست؟

تعداد دفعات بازدید: 493