خانه با شکوه

ملانصرالدین روزی از منار مسجدی رد می شد با خودش گفت: خدا رحمت کند آنکه این خانه باشکوه را بنا کرده است.

تعداد دفعات بازدید: 509