نماز جمعه

روزی ملانصرالدین سوار بر خر داشت می رفت. پرسیدند: ملا کجا می روی؟ ملانصرالدین جواب داد: می خواهم بروم نماز جمعه. گفتند: اما امروز که سه شنبه است. ملا گفت: اگر این خر بیچاره مرا تا روز جمعه به مسجد برساند شاهکار کرده است.

تعداد دفعات بازدید: 710