قبای ملا

روزی همسایه ملانصرالدین دم در آمد و گفت: ملا! دیشب توی خانه تان چه خبر بود؟ انگار چیزی از بالای پله ها افتاد پایین.ملا جواب داد: چیزی نبود! عیال بنده کمی عصبانی شده بود قبایم را از پله ها به پایین پرت کرد. همسایه جواب داد: جناب ملا! پرت کردن قبا که اینجوری صدا نمی دهد. ملا نصرالدین گفت: آخه من هم لای قبا بودم!!

تعداد دفعات بازدید: 378