گاو بی زبان

ملانصرالدین از شاگردش پرسید: اگر دو تا گاو به دنبال هم از کوچه تنگی عبور کنند و اتفاقی شاخ های گاو دومی زیر دم گاو جلویی گیر کند کدام یک از آنها می توانند بگویند که من زیر دمم شاخ دارم؟ شاگرد کمی فکر کرد و گفت: گاو اولی. ملا گفت:نه. شاگرد گفت: گاو دومی.ملا گفت: نه. شاگرد گفت: هر دو تا گاو. ملا گفت: نه. شاگرد گفت: پس کدام گاو. ملا جواب داد: هیچ کدام، برای اینکه گاو حرف نمی زند.

تعداد دفعات بازدید: 489