مهمان شدن ملانصرالدین

روزی ملانصرالدین سر سفره عده ای رسید. جلو رفت و گفت: السلام علیکم ای طایفه بخیلان. یکی از آنها گفت: این چه نسبتی است که به ما می دهی؟ خدا گواه است که هیچ یک از ما بخیل نیست. ملانصرالدین گفت: اگر خداوند این طور گواهی می دهد من از حرفی که زدم توبه می کنم. بعد نشست سر سفره آنها و شروع کرد به غذا خوردن.

تعداد دفعات بازدید: 396