نعمت عافیت

یک از دوستان بشر حافی به وی گفت:من آن وقت که نان و خالص و خالی بدست آوردم،نمی دانم آن را با کدام نان خورش بخورم؟ فرمود که: نعمت عافیت را بر یاد آور و آن را نان خورش خویش انگار

تعداد دفعات بازدید: 1638