مسجد ساختن فضل ابن ربیع

فضل بن ربیع مسجدی در بغداد بنا نمود . روزی که سر در مسجد را بنا بود بنویسند ، از فضل سئوال نمودند تا دستور دهد عناوین کتیبه را به چه قسم باید نوشت . اتفاقا بهلول در آنجا حاضر بود . از فضل پرسید مسجد را برای که ساخته ای ؟ فضل جواب داد : برای خدا . بهلول گفت : اگر برای خدا ساخته ای اسم خود را در کتیبه مسجد ذکز نکن ! فضل عصبانی شد و گفت : برای چه اسم خود را در کتیبه ذکر ننمایم ، آخر مردم باید بفهمند بانی این مسجد کیست ؟ بهلول گفت : پس در کتیبه بنویس بانی این مسجد بهلول است . فضل گفت : هرگز چنین چیزی نمی نویسم . بهلول گفت : اگر این مسجد را برای خودنمائی و شهرت ساخته ای ، اجر خود را ضایع نمودی . فضل از جواب بهلول عاجز ماند و سکوت اختیار نمود و گفت : هرچه بهلول می گوید بنویسید . آنگاه بهلول دستور داد آیه ای از قرآن کریم را نوشته بر سر درب مسجد نصب نمایند .

تعداد دفعات بازدید: 1020