یافتن قافیه

روزی ملا هوس شاعری کرد و شعری ساخت که مصراع اولش این بود: اطاعت امر ولی نعمت است بر ما فرض. و به جای مصراع دوم هم آیه آیه الکرسی آمده بود تا آنجا که: و ما فی الارض. ملا پیش حاکم رفت و در خواست کرد که شعرش را برای حاکم بخواند و پاداش بگیرد. حاکم گفت: چرا مصراع اول به این کوتاهی بود و مصراع دوم به این درازی؟ ملانصرالدین جواب داد: خدا خواست که قافیه پیدا کردم وگرنه تا لا هم فیه خالدون هم رفته بودم.

تعداد دفعات بازدید: 724