ادب در گفتن

نوشته اند ابراهیم نامی را که مردی شجاع و بر امیر تیمور یاغی بود با هشت نفر از غلامانش اسیر و به حضور امیر تیمور آورده اند.امیر پرسید:تو کیستی و اینها کیستند؟ابراهیم از روی ادب نگفت که من آقا و اینها غلامان منند بلکه مطلب را به نوعی ادا کرد که هم ملاحظه ادب و هم ثبوت آقایی خود را نمود؛گفت:خودم یک غلام و با این هشت نفر،نه غلام می شویم.امیر از این جواب مؤدبانه خوشوقت شد و او را مورد عفو قرار داد

تعداد دفعات بازدید: 752