عیال بی عقل

رفیقی پیش ملا آمد و گفت: شنیده ام که زنت عقلش را از دست داده است. ملا جواب داد: زن من هیچ وقت عقل نداشته که بخواهد از دست بدهد باید ببینم چه چیز دیگری از دست رفته است.

تعداد دفعات بازدید: 858