هر که مال خودش

روزی ملانصرالدین با یکی از دوستان به دهی می رفت و هر کدامشان تکه نانی همراهشان بود. دوست ملا گفت: بیا نانهایمان را با هم قسمت کنیم. ملا گفت: مگر ما جز دو نان چیز دیگری هم داریم، اگر قصد بدی نداری پس تو نان خودت را بخور من هم نان خودم.

تعداد دفعات بازدید: 333