حرف گاو

روزی ملانصرالدین با جمعی از صحرایی می گذشت که ناگهان صدای گاوی را شنید. دوستانش گفتند: ملا! گاو صدایت می کند برو ببین چه می گو ید. ملا رفت و برگشت و گفت: می گو ید چرا با یک مشت الاغ بیرون آمده ای.

تعداد دفعات بازدید: 561