نذر ملانصرالدین

روزی خر ملانصرالدین گم شد و ملانصرالدین نذر کرد اگر خرش پیدا شود ده دینار توی ضریح امامزاده محلشان بریزد. پس از چند ساعت خرش پیدا شد. ملانصرالدین به امامزاده رفت و گفت: نذر می کنم اگر امروز صد دینار پول مفت به دستم رسید ده دینار دیگر هم رویش بگذارم و نذرم را ادا کنم.

تعداد دفعات بازدید: 487